5.11.12

Cèdula d'HabitabilitatQUE ÉS LA CÈDULA D’HABITABILITAT?

La cèdula d’habitabilitat és un document oficial que acredita que l’habitatge es apte per viure amb unes condicions mínimes fixades per normatives autonòmiques.
Té la funció de determinar l’acompliment dels estàndards mínims d’habitabilitat i  condicions seguretat i establir el nombre màxim de persones que hi poden viure a la vivenda.

ÉS OBLIGATÒRIA?

Es requisit obligatori per vendre o llogar qualsevol habitatge, i també per contractar els serveis d'aigua, llum, gas i telecomunicacions.

QUI LA POT FER?

És un document expedit per un tècnic autoritzat (arquitecte, aparellador o enginyer), visat pel col·legi professional corresponent.

COM ES TRAMITA?

El tècnic realitza una visita a l’habitatge, on verificarà l’acompliment dels requisits d’habitabilitat i en funció de la superfície de la vivenda determina el nombre de persones que hi poden viure.
Posteriorment presenta un document visat pel col·legi professional que s’ha de presentar al Departament d’Habitatge, qui tramitarà el document definitiu, i ho envia per correu al domicili de l’interessat.

QUINA VALIDESA TÉ?

La cèdula d’habitabilitat té una validesa de 15 anys.

QUINA NORMATIVA LA REGULA?

Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i el RD141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.