9.11.12

Nou Decret d'Habitabilitat 2012 - comentaris
 

NOU DECRET D’HABITABILITAT
Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

COMENTARIS
L’objectiu que persegueix aquest nou decret, es flexibilitzar el nivell d’exigències adaptar-ho al context actual i fomentar la rehabilitació d’immobles, promoure l’activitat econòmica i incorporar habitatges al mercat que fins ara no hagués estat possible.

Foment de la rehabilitació i flexibilitat de la norma
Per això s’introdueix una nova categoria d’habitatge, i és el resultant d’obres de rehabilitació d’edificis existents, i d’aquesta manera establint diferents exigències d’habitabilitat depenent del seu origen:

.  Habitatges de nova construcció.
.  Habitatges preexistents, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984.
.  Habitatges preexistents, construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984.
.  Habitatges dotacionals públics.
.  Habitatges fruits de processos rehabilitació o gran rehabilitació.

A més dona facultats als Ajuntaments per fer flexibilitzar les exigències d’aquest decret, per ajustar-ho a la gran quantitat de casuística que es pot donar a les zones més antigues de la ciutat, mesura que potenciarà la rehabilitació i l’ús d’edificacions que fins havien quedat encaixades per la rigidesa de la norma.

Superfícies mínimes més petites
Un dels punts més rellevants del nou decret es el relatiu a la reducció de les superfícies mínimes dels habitatges nous, ja que es passa dels actuals 40m2, als 36m2, amb una sala d’estar, que independentment de la quantitat d’habitacions ha de tenir com a mínim 20m2.
Les ordenances d’edificació municipals, han d’assolir aquest paràmetres com a mínims, tot i que poden tenir normes de qualitat més restrictives. Com es el cas de Girona, on l’Ordenança d’Edificació estableix un mínim de 60m2 per habitatges nous.

També es redueix la superfície mínima dels dormitoris, que passen dels 10m2 per habitació doble, als 8m2 i dels 8m2 per habitació individual als 6m2.

Evitar sobreocupació d’habitatges
A diferència de l’anterior decret, que determinava l’ocupació màxima de l’habitatge amb un càlcul basat en el total de la superfície útil de l’habitatge. Aquest nou decret es basa en la superfície útils dels dormitoris, quedant de la següent manera:

. Dormitoris: 5m2=1 persona; 8m2=2 persones; 12m2= 3 persones; i pel caso de pisos sense habitacions i només amb espais comuns= 2 persones.

Aquestes llindars màxims d’ocupació faciliten a l’administració l’aplicació de sancions quan es comprova per mitjà de l’empadronament o altres medis, la sobreocupació d’un habitatge.

Obligatorietat i vigència de la cèdula
Tots els habitatges han de tenir la cèdula d’habitabilitat, i es requisit obligatori per vendre o llogar i també per contractar els serveis d'aigua, llum, gas i telecomunicacions. Hi han casos puntuals d’exoneració de l’obligació de lliurar la cèdula.

Té una vigència de 25 anys per als habitatges de nova construcció i de 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions i de primera ocupació de rehabilitació.

Agilitzar els tràmits
La intenció simplificar els tràmits i fomentar l’ús de la via telemàtica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario