30.3.15

Ajuts a la Rehabilitació d'edificis 2015

Ajuts a la Rehabilitació d'edificis 2015

La Generalitat de Catalunya acaba de publicar les convocatòries del 2015 per a sol·licitar ajuts a la rehabilitació d'edificis que incorpora petites puntualitzacions respecte de la regulació del any passat.

Terminis presentació sol·licituds
1er Termini del 28 de Març al 30 de Juny.
2on termini del 1 de Juliol al 30 de setembre
3er termini del 1 d'octubre al 13 de novembre
Tot seguit fem un resum del tipus d'actuacions que son subvencionables, de les condicions i dels requeriment que exigeix la normativa.

Les subvencions van destinades a una sèrie d'actuacions molt concretes que s'agrupen en tres tipus:
- Obres de Conservació
- Obres referides a la sostenibilitat
- Obres referents a l'Accessibilitat
i sempre i quant es compleixin un seguit de requisits que es descriuen.
Primordialment, els ajuts van destinats a Immobles residencials col·lectius, excepcionalment també es contemplen ajuts per habitatges unifamiliars en els supòsits previstos.

Son destinataris dels ajuts:
- les Comunitats de Propietaris.
- els propietaris d'edificis

Requisits del immoble:
- Edificacions construïdes abans de 1981
- El 70 % de l'edificació ha de ser d'us residencial, (s'exclou la planta baixa del còmputs, si no es habitatge.
- El 70 % dels habitatges ha d'estar destinats a domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris.
- Les edificacions han de comptar amb un mínim de 8 habitatges. Excepcionalment menys quan pateixin patologies estructurals, quant es facin obres  d'accessibilitat + conservació, o també accessibilitat si hi ha discapacitats o majors de 65 anys.

Requeriments a aportar amb la sol·licitud.
- IITE (informe d'inspecció tècnica del edifici ).
- CEE ( Certificat d'Eficiència Energètica )
- Informe de les Condicions Bàsiques d'accessibilitat

OBRES DE CONSERVACIÓ
- Requereixen disposar del IITE que qualifiqui de greus, les deficiències detectades.
Es contemplen, tres tipus d'actuacions:
A) Relatives a Estructures o cimentacions.
B) Relatives a cobertes, façanes, mitgeres
 - Només subvencionables si s'executen simultàniament amb actuacions de sostenibilitat.
C) Instal·lacions ( electricitat, fontaneria, gas, sanejament ).
 - Sempre i quant es realitzin per tal d'adequar-les a la normativa vigent.
 - no cal ITE amb qualificació de deficiència greu.
Subvenció
- 2.000 € per habitatge i per cada 100mts de local.
- Increment de 1.000 € per habitatge.... si simultàniament es fan obres de sostenibilitat.
- Increment de 1.000€ per habitatge.... si simultàniament es fan obres d'accessibilitat

OBRES DE SOSTENIBILITAT
- Requereixen la obtenció de una reducció del 30% de la demanda energètica.
Es contemplen les següents tipus d'actuacions:
A) Millora del envolupant tèrmic del edifici.
B) Calefacció,refrigeració, aigua calenta.
C) Equips d'energia solar, biomassa o geotèrmia.
D) Millora de l'eficiència energètica d'ascensors o il·luminació comunitària.
E) Estalvi d'aigua, separació de xarxes sanejament, reutilització d'aigües.
F) Mesures de millora de separació de residus.
G) Mesures de millora de protecció contra el soroll.
H) Millores en sistemes de reg i d'adequació de jardineria
Subvenció:
- 2.000 € per habitatge i per cada 100mts de local.

OBRES D'ACCESIBILITAT
Es contemplen les següents tipus d'actuacions:
A) Instal·lacions o modificacions d'ascensors, remuntadors, gruas, formació de rampes.
B) Videoporters ( subvenció subjecte a sistema de prioritat )
C) Instal·lació senyals sonores o lluminoses d'avís
D) Supressió de barreres arquitectòniques entre la via publica i l'ascensor
Subvenció:
- 4.000 € per habitatge i per cada 100mts de local.
Costos subvencionables
Cost d'execució de les obres + honoraris facultatius +costos diagnosi i estudis previs ( ITE )
Costos no subvencionables
Impostos ( IVA, ICIO, taxes i demés tributs referits a l'obra o als professionals.

Altres aspectes a considerar:
- La quantia màxima de la subvenció es de 11.000€ per habitatge i 100mts de local.
- La subvenció no pot superar el 35% del cost subvencionable, o el 50% en cas de millora d'accessibilitat.
- El pressupost subvencionable està constituït per cost d'execució, honoraris tècnics cost d'estudis previs. No inclou impostos ni IVA ni
Impost sobre Construccions
- Termini de presentació sol·licituds:
Fins el 15 d'Octubre les actuacions d'accessibilitat i Conservació
Fins el 14 de Novembre la resta d'actuacions, sostenibilitat, i supressió de barreres, i videoporters.
- Terminis d'execució de les obres:
S'han de començar en el termini de 6 mesos de la resolució provisional
S'ha de Comunicar a AHC l'inici d'obres en 1 mes des de l'inici
S'han d'executar en 16 mesos.( es pot prorrogar en 2 mesos per comunitats de més de 40 habitatges ).
- Procediment de concessió de les subvencions:
Per ordre d'entrada amb documentació completa, en quant a les actuacions d'Accessibilitat i Conservació.
Seguint un procediment de concurrència publica competitiva establert les actuacions de sostenibilitat, supressió de barreres arquitectòniques
o videoporters.

HABITAGES UNIFAMILIARS
- Son subvencionables les actuacions de conservació sempre i quant es facin simultàniament amb d'altres actuacions de sostenibilitat o d'accessibilitat.
- Els usuaris del habitatge han de ser majors de 65 anys o persones amb discapacitat.