25.2.16

MESURES PER MILLORAR EL CONFORT I REDUIR EL CONSUM

 
 
 
En aquest article us volem presentar cinc recomanacions per millorar la sensació de confort, millorar el comportament energètic del nostre habitatge i reduir el consum d’energia:

1) VENTILACIÓ I REDUCCIÓ DE L´HUMITAT AMBIENT: millora les condicions de l’aire interior i evita l´excés d’humitat.

Quan ens trobem amb un habitatge amb excés d’humitat a l’aire interior, normalment s’evidencia per l’aparició de condensacions superficials a les parets o finestres més fredes. Aquest és un dels problemes més freqüents a les construccions anteriors als anys 80, amb façanes sense cambra d’aire (doble paret) o manca d’aïllament.

A vegades aquest problema no es manifesta fins que es canvien les finestres, ja que les infiltracions de les fusteries antigues fa que es ventili l’ambient naturalment, en canvi amb fusteries més estances ens veiem obligats a prendre mesures per millorar la qualitat de l’aire interior i evitar condensacions i humitats.
En aquests casos és recomanable millorar la qualitat de l’aire obrint finestres i ventilar diàriament l’habitatge i es pot complementar amb deshumidificadors convencionals. Una solució més efectiva per aquest problema és l´ instal·lació d’un equip de ventilació mecànica per insuflació, que consisteix en un sistema que agafa aire de l’exterior, el filtra, l’escalfa i introdueix a l’interior aire sec, bàsicament funciona com el sistema de ventilació que porten tots els cotxes i el que fa és generar una sobrepressió constant d’aire sec que empeny la humitat cap enfora de l’habitatge, assegurant una òptima qualitat d’aire interior.

2) APROFITAR RADIACIÓ SOLAR: si tenim finestres amb orientació sud, a l’hivern podem aixecar les persianes de dia i baixar-les de nit.

Una simple mesura que podem aplicar a casa nostra és l’aprofitament de l’assolellament per escalfar l’interior de l’habitatge, aprofitant l’efecte hivernacle.
En aixecar les persianes durant les hores que el sol irradia a l’interior de l’habitatge, aquest escalfarà el paviment, les parets i els objectes de l’interior, aquesta escalfor per radiació no marxarà de casa, ja que els vidres deixen passar els rajos del sol, però gran part de l’energia que aquests objectes escalfats emeten en forma d'infrarojos queda atrapada a l’interior generant energia gratuïta. Al caure el sol, si abaixem les persianes o cortines ajudarem a conservar aquesta escalfor durant més temps.

3) AÏLLAMENT DE L’ENVOLTANT, primer s’ha de reduir la demanda i després millorar les instal·lacions.

Quan es plantegen accions per reduir el consum energètic de l’habitatge, el més aconsellable és intervenir sobre l’envoltant de la construcció que no pas amb les instal·lacions. La prioritat ha de ser reduir la demanda energètica, és a dir la necessitat d’escalfar o refredar l’ambient i en segon terme fer-ho de la forma més eficient.
Per tant, primer s’ha de plantejar la viabilitat d’augmentar l’aïllament les parets, cobertes o elements en contacte amb l’exterior, segon, canviar les finestres i per últim la millora de les instal·lacions de climatització per altres més eficients.
L’aïllament de les façanes i l’eliminació de ponts tèrmics es poden plantejar amb un aplacat exterior amb diferents tipus d’acabat o amb la injecció de material aïllant dins la cambra d’aire, depenent del tipus d’edifici o façana a tractar.

4) CANVI DE FINESTRES: que s’ha de tenir en compte a l’hora de canviar-les?
Si es decideix canviar les finestres ens trobem davant d’un gran ventall de possibilitats, que intentarem simplificar.
Actualment la majoria de les fusteries noves compten amb vidre cambra, que vol dir?, que tenim un conjunt format per un vidre exterior, una cambra estanca i un vidre interior, en aquest cas l’aire estanc actua com a element aïllant.
Generalment la perfileria de les finestres són de PVC o alumini, en el primer cas s’ha de tenir en compte del nombre de cambres aïllants que formen la perfileria, habitualment entre 3 i 5 (a més cambres, més eficients). En el cas d’alumini es parla del trencament de pont tèrmic, ja que l’alumini és un material conductor s’hi posa una peça aïllant que separa la cara exterior de la finestra de la interior, per evitar la conductivitat i la generació de condensació.

5) SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ: com poder reduir el consum d’energia?

Quan parlem dels sistemes de climatització hi ha solucions molt diverses que depenen del tipus de combustible, del tipus d’habitatge a condicionar, etc...
Plantejarem les situacions més habituals per recomanar millores que poden reduir el nostre consum considerablement.


Si tenim una caldera estanca, fer el canvi per una nova de condensació pot representar fins un estalvi del 30% en el consum de gas. En canvi si a l’habitatge tenim tot elèctric, hem de tenir en compte que els equips actuals d’aire condicionat han millorat molt la seva eficiència, un equip de 10 anys d’antiguitat en té un rendiment aproximat del 150%, mentre que els actuals ronden entre el 250% i 400%, això vol dir que per a cada kW d’energia que consumeix entrega a l’ambient entre 2,5 i 4 kW en energia calòrica.


En el cas d’habitatges unifamiliars aïllats o masies amb més superfície amb calefacció de gas-oil, és recomanable el canvi per una de pellets, tenint en compte que un kg de pellets de fusta té el mateix poder calorífic que 0,5L de gas-oil C, generant un fins un estalvi del 50% en el cost de combustible.

Esperem que aquests senzills consells siguin de profit a l’hora de buscar alternatives per millorar les condicions ambientals i reduir el consum de la nostra llar.