27.2.13

Certificat energètic
CERTIFICAT ENERGÈTIC D’HABITATGES USATS


Des del dia 1 de juny de 2013, és obligatòria la presentació del certificat d’eficiència energètica per vendre o llogar tots els habitatges, independentment de la data de construcció.

La finalitat és reduir el consum d’energia dels habitatges i que l’usuari final pugui valorar i comparar les seves prestacions.

DE QUÈ ES TRACTA?
Es fa una avaluació de l’habitatge i del seu comportament energètic integral, per una banda s’analitzen les pèrdues d’energia pels seus tancaments de façana, finestres, murs, etc... i per l’altre el sistema de producció d’aigua calenta i calefacció.

Amb aquestes dades, l’informe qualifica l’habitatge de la A a la G, depenent del seu consum anual, i es proposen mesures per tal de millorar-ne el comportament energètic.

ÉS OBLIGATORI?
Tal com passa amb la cèdula d’habitabilitat, es obligatòria la presentació d’aquest certificat per vendre o llogar qualsevol habitatge usat.
 
Qualsevol anunci de venda o lloguer, ha d’anar acompanyada de la seva etiqueta energètica.

QUI HO FA?
L’informe que avalua les condicions energètiques d’un pis, una casa o un local l'ha d’elaborar un tècnic amb titulació acadèmica habilitant.

DURADA?
El certificat energètic té una durada de 10 anys des de la data d’expedició.

QUIN COST TÉ?
L'administració ha fixat una taxa de 12,05 € per la seva tramitació i el preu total depèn del tècnic que faci el certificat.

S’HAN DE FER OBRES?
La certificació energètica, a més de donar informació del comportament i consum energètic dels immobles, fa recomanacions per la seva millora, avaluant la viabilitat tècnica, funcional i econòmica de cada cas.
Aquestes millores no són obligatòries, però són una oportunitat per revaloritzar l’habitatge, reduir el seu consum i fer-ho més competitiu en el mercat de venda o lloguer.