31.8.15

Impost sobre pisos buitsEl Parlament ha aprovat la llei de l'impost sobre els habitatges buits, que va ser publicada en el D.O.G. del 23 de juliol i va entrar en vigor l'endemà

La llei aprovada crea un tribut per gravar els habitatges buits que han estat desocupats més de dos anys sense causa justificada amb l'objectiu de reduir-ne el nombre i potenciar el lloguer social, especialment en el cas de la important bossa d'habitatges propietat d'entitats financeres.
L'impost varia segons els metres quadrats de l'immoble, en resten exemptes les persones físiques i les entitats del tercer sector i no afecta els habitatges a disposició de programes socials i els situats en zones d'escassa demanda. El text inclou bonificacions sobre l'impost d'entre el 10 i el 100 per cent a mesura que els habitatges es vagin destinant a lloguer, i incorpora causes justificades de desocupació, com ara la necessitat de rehabilitació o l'ocupació il·legal.
L'impost pot afectar prop de quinze mil habitatges, no solament en mans de les entitats financeres, i es preveu recaptar com a mínim 8 milions d'euros, aproximadament, que es volen destinar a adquirir habitatges per ampliar-ne el parc públic. Amb tot, l'objecte de la llei no és recaptatori, sinó mobilitzar el parc d'habitatges buits.
Exempció de l'impost
Les persones físiques, les administracions públiques i les entitats del tercer sector de la xarxa d'inclusió social estaran exemptes de l'aplicació de l'impost sobre habitatges buits.