1.12.15

AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICISPROGRAMA D’AJUDES A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS EXISTENTS
OBJECTIU
Consisteix en un pla d’ajudes per incentivar i promoure la rehabilitació integral d’edificis existents (construïts abans del 2014),  per afavorir l’estalvi energètic, l’aprofitament d’energies renovables i reduir les emissions de diòxid de carboni, d’acord als objectius establerts a la directiva europea 2012/27/UE.
Una altre finalitat es la reactivació econòmica, especialment del sector de la construcció i el foment de la regeneració urbana.

PRESSUPOST DISPONIBLE
Amb una disposició inicial de 200 milions d’euros, provinents de diferents plans amb origen als Pressupostos Generals de l’Estat 2015.

TIPOLOGIA DE LES AJUDES
Les quatre línies d’actuació són:
  1. Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica: bàsicament es tracta de l’adició d’aïllament tèrmic i supressió de ponts tèrmics a les façanes, finestres, cobertes, etc...
  2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’enllumenat: orientades a la renovació d’instal·lacions comunitàries d’edificis plurifamiliars o d’ús públic, en lo referent a climatització i enllumenat. Queden fora d’aquest apartat les instal·lacions individuals de pisos o habitatges unifamiliars.
  3. Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques: per la renovació de calderes o sistemes de producció tèrmica amb combustible de pellets o d’origen vegetal, etc..
  4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica a les instal·lacions tèrmiques: es tracta de fomentar instal·lacions que aprofiten el diferencial entre la temperatura atmosfèrica i el de la terra per produir energia neta.
Les actuacions han de millorar l’actual qualificació energètica de l’edifici com a mínim una lletra (de A-G) en la mesura d’emissions de diòxid de carboni (Kg CO2/m2.any) i aquesta millora es pot obtenir mitjançant una o més línies d’actuació.

AJUDES I PRÉSTECS SENSE INTERESSOS
El pressupost total de l’ intervenció ha de ser superior als 30.000€, i l’ajuda oscil·larà entre el 20% i el 30% del total depenent del tipus d’actuació. A banda de l’ajuda es pot optar a un préstec sense interessos del 60% al 70% del total del pressupost. Aquestes millores poden millorar si es justifica: criteri social, especial millora de l’eficiència energètica o la combinació d’ambdues.

Quadre tipològic de les ajudes

TIPOLOGIA D’ACTUACIÓ
AJUDA (a fons perdut)
% SOBRE COST
PRÉSTEC (reemborsable)
% SOBRE COST
  1. Millora energètica envoltant
30%
60%
  1. Millora instal·lacions
20%
70%
  1. Instal·lació tèrmica de biomassa
25%
65%
  1. Instal·lació tèrmica geotèrmia
30%
60%

Totes les tipologies i beneficiaris tenen dret a rebre una AJUDA SENSE CONTRAPRESTACIÓ complementada amb un PRÉSTEC REEMBORSABLE, amb un tipus d’interès: Euríbor+0,0%, amb un termini màxim d’amortització de 12 anys, inclòs un període de carència opcional d’un any. Es demana una garantía del 20% de l’import del préstec (aval bancari, assegurança de caució o dipòsit bancari).

COSTOS APLICABLES
El costos de les intervencions a incloure són els següents:
-    Honoraris professionals dels tècnics intervinents.
-    Inversió en equips, materials, costos d’execució, obra civil associada e instal·lacions auxiliars i apartats específics de cada tipologia.

BENEFICIARIS
-          Propietaris d’edificis, de titularitat pública o privada.
-          Comunitat de veïns en règim de propietat horitzontal.
-          Propietaris agrupats que no hagin constituït la propietat horitzontal.
-          Empreses explotadores, en règim de lloguer o concessió d’edificis.
-          Empreses de serveis energètics (ESEs).

TERMINI DE SOL·LICITUD
Es podran sol·licitar les ajudes fins el dia 31 DE DESEMBRE DE 2016, si es dona el cas que no s’esgoti el fons disponible es podrà ampliar el termini.

COM TRAMITAR-HO
Truca'ns i nosaltres ens encarreguem de totes les gestions i les obres treballant en equip amb l'administrador de la teva comunitat de veïns.