13.6.13

Llei d'arrendaments urbans. Comentaris

IMPORTANTS MODIFICACIONS EN ELS ARRENDAMENTS URBANS

Amb l’entrada en vigor el dia 6 de juny de 2013 (és a dir, per a contractes que es formalitzin a partir d’aquesta data), s’han produït les següents reformes importants de la Llei d’arrendaments urbans, pel que fa al lloguer d’habitatge habitual.

- La durada serà la que lliurement pactin les parts en el contracte.

- Si la durada pactada és inferior a 3 anys, el contracte es prorrogarà d’any en any fins que s’arribi als 3 anys de contracte; llevat que l’arrendatari manifesti, amb un mínim de 30 dies d’antelació, abans d’acabar el contracte o abans d’acabar cada un dels anys de pròrroga, la seva voluntat de no renovar-lo.


- No tindrà lloc la pròrroga del contracte, una vegada transcorregut el primer any de durada, si l’arrendador li comunica a l’arrendatari que necessita l’habitatge per a ell o per a algun familiar de primer grau o per al cònjuge, en cas de separació judicial. L’arrendador ha de fer ’l’avís a l’arrendatari amb dos mesos d’antelació.

- Una vegada transcorreguts els tres primers anys de contracte, si cap de les parts ha notificat a l’altra la seva voluntat de donar per acabat el contracte, amb 30 dies d’antelació, el contracte es prorrogarà per 1 any més.

- L’arrendatari pot desistir del contracte, una vegada hagin transcorregut almenys 6 mesos de contracte, comunicant-ho a l’arrendador amb una antelació mínima de 30 dies. En el contracte, però, es podrà pactar una penalització (d’una mensualitat de lloguer, per cada any que quedi per complir), a càrrec de l’arrendatari, pel cas que es doni aquest desistiment.

- En casos de nul·litat de matrimoni, separació judicial o divorci de l’arrendatari, el cònjuge no arrendatari podrà continuar amb l’ús de l’habitatge, si així ho ha disposat el jutge; en aquest cas, aquest cònjuge ho haurà de comunicar a l’arrendador en un termini de dos mesos, i adjuntar còpia de la resolució judicial que ho acrediti.

- En els contractes es podrà pactar que, durant un temps, en lloc de pagar el lloguer amb diners, el llogater faci obres o reformes en benefici de la finca.

- En el contracte es podrà pactar la forma en què es portarà a terme l’actualització anual del preu del lloguer. En defecte de pacte s’aplicarà l’IPC general nacional.

- Quan el llogater (o la persona amb qui convisqui) sigui discapacitat o major de 70 anys, aquest (prèvia notificació a l’arrendador) podrà portar a terme obres a l’habitatge, per adaptar-la a les seves necessitats.

- La fiança s’haurà d’actualitzar una vegada transcorreguts 3 anys de vigència del contracte.

- Queden fora de la Llei d’arrendaments urbans, i es regularan per la seva legislació específica, els lloguers turístics.

- En el cas que es compri un habitatge llogat, el comprador no estarà obligat a respectar el contracte de lloguer vigent, a menys que aquest contracte estigui inscrit al Registre de la Propietat.

Font: Cambra del Propietat Urbana de Girona