24.1.14

Evolució dels preus de lloguer al 4rt trimestre del 2013

Evolució dels preus dels habitages de lloguer

Girona, Figueres i Olot

4t trimestre de 2013 (*)

L’ÚLTIM TRIMESTRE DEL 2013 ES TRENCA LA TENDÈNCIA D’ESTABILITAT EN EL PREU DE LLOGUER D’HABITATGES A LA CIUTAT DE GIRONA AMB UN SIGNIFICATIU DESCENS, CONTRÀRIAMENT A FIGUERES ELS PREUS REMUNTEN TÍMIDAMENT MENTRE QUE A OLOT, ELS PREUS NO VARIEN EN AQUEST TRIMESTRE.

 Evolució preus de lloguer

  taula 1

Aquest gràfic mostra la variació trimestral que registren les rendes de lloguer al llarg dels últims cinc anys.

Girona
 Pel que fa a la gràfica que correspon a la ciutat de Girona, s’aprecia que després de set trimestres consecutius en què el preu es manté invariable, des de l’inici del 2012, el preu de lloguer s’ha mantingut constant en 500 €, el 4t trimestre del 2013 el preu registra un descens significatiu i se situa en 465 € mensuals de mitjana.  
Des del preu màxim assolit el 3r trimestre del 2008 (650 €), el preu del lloguer a Girona s’ha reduït en 185 €, és a dir, ha baixat un 28,4 %.
Les rendes actuals són les més baixes registrades des de l’inici d’aquest estudi de preus l’any 2006.

 Comparació preus de lloguer

El gràfic 2 recull la renda mensual mitjana registrada en el quart trimestre de l’any 2013 i la compara amb la del quart trimestre del 2012. Aquesta comparativa interanual mostra la variació en els preus que s’ha produït en les tres ciutats estudiades. 

FONT: Cambra de la Propietat Urbana de Girona